ஒரு இனிமையானவரை இழந்து விட்டோம்.

அன்பானவர், எளிமையானவர், பண்பானவர்..
நண்பர் கிரேசி மோகன்